خانم ها ! آقایان! آیا شما درد بی حوصلگی را می شناسید؟این یک درد است، ظریف ترین دردها.به اعماق دل نفوذ می کند، بین دندان ها لانه می گذارد.بی اشتها غذا می خوریم، بی احساس زندگی می کنیم.اسم من آلب است.به هیچ چیز ایمان ندارم.با من حرف می زنند اما حرف ها مانند ماسه اند. مجموعه ای این دانه ها کویری به وجود می آورد.من چیزی را از دست داده ام که نمی دانم چیست.این شک هم وجود دارد آن چیز را هرگز نداشته ام.با این وصف مطمئنا آن را از دست داده ام.به من بگویید کی هستم.از خودم به من خبر بدهید.

زن آینده/کریستین بوبن

/ 0 نظر / 13 بازدید