آدمی ساده :یک کارمند ساده بانک که می خواهد یک کارمند ساده بانک نباشد!
/ 0 نظر / 13 بازدید
پوسته ایی از سنگ به دور حباب نازک جان می پیچید.. برای گاه هایی که درد می کوبد..
/ 0 نظر / 11 بازدید
آنجا که تمامی سپیدی ست و آبی آسمانی..همانجا من در من دوباره زاده می شود..
/ 0 نظر / 13 بازدید
شهر چه دوست داشتنی ست این روزها بهار و بوی آشنایی جاری..حس او..حس فصلی از من..فصلی از ما..
/ 1 نظر / 10 بازدید
آبان 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
4 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
6 پست
آذر 83
11 پست
آبان 83
8 پست